Kurso de Esperanto

Wat is Esperanto?

Wat is Esperanto

Wat is Esperanto?

(Lees meer overEsperanto op de pagina van de Vlaamse Esperantobond)

De wereld heeft eenserieus taalprobleem. Er is echter een oplossing die gemakkelijk, handig en –belangrijk – ook eerlijk is.

Deze oplossing werd in1887 voorgesteld door een jonge Poolse oogarts, die zich bewust was van decommunicatieproblemen tussen personen met een verschillende moedertaal.

 

EENVOUD:
Weet je nog dat je jaren op school doorbracht (of misschien nog steedsdoorbrengt) om een taal zoals Frans, Duits of Spaans te leren? Misschien kwamje er na al die jaren ook achter dat je de taal nog steeds niet voldoendespreekt om ze daadwerkelijk vlot en op dezelfde voet als geboren sprekers tegebruiken. Welnu, het goede nieuws is dat Esperanto slechts zestiengrammaticaregels kent, allemaal zonder enige uitzondering! Eigenlijk isEsperanto minstens vijf keer gemakkelijker te leren dan nationale talen. Het isimmers speciaal ontworpen om gemakkelijk geleerd te worden. Overigens zullenmensen, die Esperanto kennen al gauw ontdekken, dat zij daardoor ook anderetalen veel makkelijker kunnen leren! Want nu voelen ze aan hoe een taal preciesin elkaar zit!

Esperanto leren kan erzelfs indirect voor zorgen, dat je beter Nederlands spreekt, of Frans, ofDuits, of Engels, of welke taal dan ook!

 

HANDIG:
Esperanto is een taal die door miljoenen mensen verspreid over de hele wereldgesproken wordt, dus je kan overal mensen vinden die Esperanto spreken en geenmoeite hebben met de communicatie! Esperanto-sprekers ondervinden dat ze mensenin deze internationale taal veel beter leren kennen dan wanneer ze Engels ofeen andere nationale taal gebruiken. Het komt er op neer dat mensen dieEsperanto spreken werkelijk op gelijke voet communiceren, ze spreken immersbeiden een tweede taal, die voor geen van beiden de moedertaal is.

Martin uit Londen brachteen maand door in Tanzania en reisde door het land terwijl hij bij lokaleEsperanto-sprekers overnachtte. "Mijn bezoek aan Afrika was een van demeest indrukwekkende ervaringen uit mijn leven", vertelt hij, "Ik benervan overtuigd dat ik dankzij het Esperanto de mensen en de cultuur daar veelbeter kon begrijpen dan andere toeristen. Mensen in Tanzania spreken over het algemeenniet zo goed Engels, en dankzij het Esperanto konden we echt op gelijke voetcommuniceren. Het Esperanto hielp me ook echt met het vinden van nieuwevrienden in dat land."

Duncan uit Glasgow gingnaar een Internationale Esperanto Jongerenconferentie in Rusland en ontmoetteveel jonge Esperantisten uit meer dan 50 landen. "Mijn verblijf in St.Petersburg was geweldig! Er waren mensen uit alle hoeken van de wereld, en erwaren helemaal geen problemen met de taal! Ik heb nu over de hele wereld veel nieuween leuke vrienden gemaakt, bij wie ik eventueel kan verblijven als ik naar hunland reis!"

 

EERLIJK:
Het is niet eerlijk om mensen te dwingen jouw taal te leren. Het is daarom, datEsperanto zich aandient als 'de 2e taal voor iedereen': een taal die mensengemakkelijk kunnen leren en gebruiken wanneer er gecommuniceerd moet worden metbuitenlanders.

Esperanto is ook deideale oplossing voor het taalprobleem in het Europese Parlement en bij deVerenigde Naties, waar het vertalen van documenten letterlijk miljarden euro'skost.

 

"SALUTON"betekent "HALLO"
De wereld wordt steeds kleiner. Reizen is nu makkelijker dan ooit. Uitvindingenzoals telefoon en internet stellen ons in staat onmiddellijk in verbinding tekomen met iemand aan de andere kant van de aarde.

Hoewel de technologischecommunicatiemiddelen alom aanwezig zijn, kunnen we vaak toch niet communicerenomdat we andere talen spreken. De verschillende talen van de wereld vormen eenenorme drempel voor wederzijds begrip.

Esperanto is een makkelijke,handige en eerlijke oplossing voor het taalprobleem. Het is vlot te leren enhet wordt al meer dan honderd jaar gebruikt. De internationale taal is neutraalen heeft geen last van de politieke problemen,waaraan nationale talen welonderhevig zijn.

Er zijn miljoenen mensenop de wereld die Esperanto dagelijks gebruiken; doe met ons mee! _____________

 

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Alle rechten voorbehouden

Vertaler: Leo.DeCooman@advalvas.be