Kurso de Esperanto

Co je Esperanto?

Esperantoje plánový mezinárodní jazyk, zveřejněnýv roce 1887 ve Varšavě očním lékařemLudvíkem Lazarem Zamenhofem (1859-1917). Je sestaven zmezinárodních slov, má pravidelnou mluvnici itvorbu slov, takže sedá zvládnout důkladněji než oficiálnísvětové jazyky a je přístupný i těm,kteří se jiné cizí řeči učídlouhá léta bezvýsledně. Jehoposláním je pomáhat lidem při komunikaci slidmi jiných národů.

Světovýesperantský svaz (Universala Esperanto-Asocio) v Rotterdamusdružuje 95 národních svazů a 75 zájmovýchorganizací (cyklisté, učitelé, katolíci,sběratelé apod.) na všech kontinentech. Každoročněvydávaná ročenka uvádí na 2000delegátů v 99 zemích světa, kteříesperantistům z jiných zemí poskytujíinformace. Vychází na 300 esperantskýchperiodik, jsou vydáványknihy (učebnice, slovníky, beletrie i naučnáliteratura), kazety, CD, pořádajíse desítky mezinárodních akcí, z nichžnejdůležitější je Světovýkongres esperanta, pořádaný každoročně vjiné zemi světa, s účastí 1000 až 3000lidí (jedná se vlastně o festival esperantskékultury). Existujíesperantská muzea, knihovny, kulturní centra, některérozhlasové stanice mají esperantské pořadyve svém vysílánípro zahraničí (např. Varšava, Vídeň,Vatikán).

Díkyinternetu jsou dnes přístupné informaceČeskéhoesperantského svazu (http://www.kuk.cz/cea) i Virtuální esperantské knihovny(http://www.esperanto.net/veb) ,kde najdete nejvíce informací o esperantu ve světě.Největší esperantské knihkupectví máSvětový esperantský svaz v Rotterdamu, odkud simůžete objednat knihy i po internetu(http://www.uea.org/katalogo).

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Všechna práva vyhrazena

Přeložil: Miroslav Malovec