Kurso de Esperanto

Kaj je to esperanto?

Esperanto - kaj je to?

  • Je jezik, ki omogoèa sporazumevanje med ljudmi iz razliènih delov sveta. Esperanto, v rabi že veè kot 119 let, se je izkazal kot jezik, s katerim je mogoèe izraziti vsako èloveško misel.
  • Mednaroden in nevtralen. Esperanto ni vezan na nobeno državo ali narod. Je last vseh, ki ga govorijo, in je most med razliènimi kulturami.
  • Lahek je! Esperanto ima enostavno, pravilno in zelo preprosto strukturo, in slovar z besedami v mednarodni rabi. Zaradi tega se ga lahko nauèiš veliko hitreje kot druge jezike - znanstvene študije kažejo, da do desetkrat hitreje.

Zakaj esperanto?

  • Pridobi si prijatelje po vsem svetu, tudi v najbolj oddaljenih državah in kulturah, in si dopisuj z njimi. Potuješ lahko s pomoèjo programa "Pasporta Servo", ki ima 1392 sodelavcev v 92 državah. Ti so te pripravljeni gostiti, pogosto zastonj, in ti pokazati svoje mesto ali pokrajino. (http://www.tejo.org/ps/ps_lingv/ps_si.htm)
  • Sreèaj se z drugimi govorci esperanta: v domaèem kraju, državi ali v svetu, na mednarodnih kongresih, konferencah in drugih sreèanjih. Vsak obisk v takem mednarodnem okolju je nepozabno doživetje.
  • Spoznaj druge kulture s tem mednarodnim jezikom. V esperantu izhajajo izvirne in prevedene knjige o razliènih temah ter revije in èasopisi. Po radiu ga lahko poslušaš vsak dan (http://radioarkivo.org). Vsak dan lahko tudi na spletu spremljaš televizijo v esperantu (www.internacia.tv). Veliko glasbenih skupin po celem svetu ustvarja v esperantu (http://www.vinilkosmo.com)

 

Kako se ganauèiš?

  • Teèaji in uèbeniki. Krajevna društva za mednarodni jezik organizirajo veèerne teèaje esperanta. V knjigarnah si lahko kupiš vadnice in slovarje. Na spletu si lahko brezplaèno priskrbiš 205 knjig razliènih avtorjev (od Williama Shakespeara do H. C. Andersena, med njimi si lahko v esperantu prebereš tudi Cankarjev roman Hiša Marije pomoènice). (http://www.esperanto-ct.org/vilanova/inko.html).
  • Nauèiš se ga lahko tudi na spletu(od sedaj tudi v slovenšèini).
    (http://www.cursodeesperanto.com.br/bazo/index.html?sl)

 

Pridi v stik z esperantom: piši na naslov Združenja za esperanto Slovenije, p.p. 1643, 1001 Ljubljana ali si pridobi informacije v slovenskemjeziku na spletni strani (www.esperanto.net).

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Vse pravice pridržane

Prevajalec: Peter Grbec peter_grbec@yahoo.com