Kurso de Esperanto

Què és l'esperanto?

L’esperantoés una llengua creada per facilitar la comunicacióentre els pobles del món sencer.


Mésde cent anys d’ús pràctic fan de l’esperantoun idioma viu, capaç d’expressar qualsevol faceta delpensament humà.


Ésun idioma internacional i neutral, donat que pertany a tots elspobles i proporciona comunicació entre persones de tot el món,sense intencions d’hegemonia cultural, política,religiosa o econòmica.


Quiaprèn l’esperanto té el privilegi de posseir duesciutadanies que s’integren i s’enriqueixen mútuament;la primera és la que tots rebem quan naixem. Aquestaciutadania està influenciada per les tradicions, els costums iles creences de cada país, és a dir, per la culturalocal. La segona de las ciutadanies la guanyem quan, voluntàriament,optem por ser "ciutadans del món" a través del’esperanto. És una ciutadania més àmpliaque l’anterior i que engloba tota una cultura mundial, en lesseves més diverses manifestacions.


Elsqui opten per aquesta "doble nacionalitat" a travésde l’esperanto s’anomenen esperantistes. Sónpersones que no sols coneixen l’esperanto, sinó que amés l’utilitzen per comunicar-se amb persones d’altrespaïsos, per establir contactes no discriminatoris amb altrescultures diferents i que són activistes en la divulgaciói defensa de la idea d’una llengua internacional.


Desprésde que sorgís l’esperanto, les persones que el vanaprendre van sentir la necessitat d’organitzar grups per lapràctica, l’ensenyament i la divulgació del’idioma. Amb el pas del temps, aquests grups van créixer,alguns traspassaren les fronteres del seu país d’origen,van sorgir grups nous, i avui en dia hi ha centenars d’organitzacionsesperantistes en funcionament arreu del món.


Conjuntamentamb els esperantistes, aquests grups conformen el Món del’Esperanto ("Esperantio") i les accions ques’hi desenvolupen constitueixen el que convencionalments’anomena Moviment Esperantista.


Apreneuesperanto, feu-vos esperantistes i veniu a viure a Esperantio!


Esperantoa Internet:

Cursd’Esperanto: http://www.cursodeesperanto.com.br

AssociacióCatalana d’Esperanto: http://www.esperanto-ct.org

AssociacióUniversal d’Esperanto: http://www.uea.org

CentreMultilingüe d’informació sobre esperanto:http://www.esperanto.net

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Reservats tots els drets

Traducció: Associació Catalana d'Esperanto