Kurso de Esperanto

Vad är Esperanto?

Detär ett fullvärdigt språk för mänskligkommunikation. Det är ett konstruerat språk, med rötteri europeiska språk, speciellt latin och grekiska.

Varföresperanto?

Vadskall vi ha esperanto till i dag, när engelska användesöverallt, och när esperanto under loppet av över 100år inte klarat av att bli ett standardspråk förinternationella sammankomster.

Visom lärt oss esperanto tycker i alla fall inte att vi har kastatbort tiden, antingen vårt intresse är baserat pånytta, idealism eller ren hobbyverksamhet. En del ivrar för deideal som Ludwig Zamenhof, skaparen av språket, hade om ettäkta internationellt språk som medel förvetenskapligt utbyte och förståelse övernationsgränserna. Men det finns väldigt många sombara utnyttjar esperanto som en utvecklande och glädjebringadehobby.

Härär några fördelar med att kunna och användaesperanto:

  • Det är ett trevligt språk, som lär dig leka med ord och uttryck. Det stimulerar hjärnan och språkförståelsen!

  • Det är lätt (relativt sett) att lära. Det kräver samma studieinsats som andra språk, men du kommer mycket längre på samma tid!

  • Tröskeln, för att komma igång med att använda språket praktiskt, är låg, eftersom mycket av ordförrådet baseras på latin. D.v.s. många ord påminner mycket om de ord vi använder i svenskan, t.ex. ”telefono”, ”inteligenta”, ”radio” med flera.

  • Baskunskap i esperanto är ett bra komplement när man skall läsa andra främmande språk, både europeiska och språk som används i andra världsdelar.

  • I jämförelse med andra språk uppnår man snabbt sådana färdigheter att man kan föra meningsfulla samtal med andra esperantister, antingen genom brevväxling eller genom personliga kontakter.

  • Nästan alla som lärt sig esperanto deltar i något nätverke, där det enda gemensamma är att deltagarna kan esperanto och att de önskar komma i kontakt med eller bli kontaktade av människor från hela världen.

  • Många av dem som är med i dessa nätverk tar också emot resande esperantister, inte bara för att få nya spännande bekantskaper, utan de upplåter även plats för gratis övernattning. Med hjälp av “Pasporta Servo” (pass-tjänsten) kan du resa världen runt och få kontakt med folk och kulturer på ett helt annat sätt än t.ex. en vanlig ”ryggsäcks” turist kan få.

  • Skulle du inte ha tillfälle att resa, det gäller många, kan du likväl glädja dig över esperanto i ditt hem genom böcker, tidningar, radioutsändningar och inte minst via INTERNET.

  • Esperantister är ofta människor som, utöver språket, är intresserade av ekologi, naturskydd, internationella frågor, vänskap och förståelse mellan olika kulturer, ickevåld, avmilitarisering etc. Men, kom ihåg vi lever i en ”fri värld” och allt kan uttryckas med hjälp av esperanto, så det är bara att sätta igång! ;-)Esperantopå nätet:

SvenskaEsperantoförbundet (S E F):

www.esperanto.se


Världsesperantoförbundet(U E A):

www.uea.org


Informationom Esperanto på många språk:

www.esperanto.net

Hären sida där man kan hitta flera fora där man använderesperanto

www.egroups.com

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Alla rättigheter förbehålls upphovsmannen

Tradukinto: KaGu:-}