Kurso de Esperanto - Što je to esperanto?
Kurso de Esperanto

Što je to esperanto?

Esperantoje stvoren da bi ljudi različitih nacija i kultura lakšemeđusobno komunicirali na ravnopravnoj osnovi. To je većviše od sto godina funkcionirajući projekt koji se upraksi dokazao kao jedna od najvažnijih pretpostavkiljudske jednakopravnosti. Danas postoji nejednaka raspodjela moćimeđu jezicima. To jestalna prijetnja miru radiizravne jezične potlačenosti mnogih jezika i jezičnenadmoći nekolicine tako zvanih svjetskih jezika. Sadase jezici svrstavaju u službene i neslužbene, narodi ietničke skupine tih dviju grupa jezika su neravnopravni, jer seova kulturna baština svijeta različito vrednuje.Jezici nisu samo komunikatori nego i identifikatori onih koji ihgovore, pa je stoga jezik kulturna baština, koja se morasačuvati kaotrajnavrijednost čovječanstva. Svakom čovjeku je njegovmaterinji jezik najljepši i najvredniji, pa ga najrađekoristi u komunikacijigdje postoji sugovornik.

Esperantskipokret se zalaže za očuvanje bogatsva različitihjezika uz istovremenu mogućnost nesmetanog komuniciranja međunajrazličitijim etničkim skupinama pomoću neutralnogmeđunarodnog jezika. Esperanto se kao planski jezik sa svojompravilnom strukturom može lako usvojiti samoučenjem urelativno kratkom vremenu. Bogateizražajne mogućnosti zadovoljavaju i najprofinjenijepotrebe; topotvrđuje bogata literatura na Esperantu, kako originalna, takoi prevedena iz najrazličitijih jezika svijeta.

VrijednostEsperanta se među ostalim manifestira činjenicom, štose stečenim znanjem Esperanta puno lakše savladavajuteškoće kod učenja drugih stranih jezika.

UčiteEsperanto, uživajte u esperantskom svijetu. Neka odsad on bude iVaš!


Esperantoen la interreto:


besplatni tečaj putem Interneta: http://www.esperanto.hr/eo/index.html

Kroata Esperanto-Ligo: http://www.esperanto.hr

Universala Esperanto-Asocio: http://www.uea.org

Multlingva Informcentro pri Esperanto: http://www.esperanto.net

Pliaj ligiloj:http://www.fortunecity.com/westwood/indigo/453/nove/ligiloj.htm

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Sva prava zadržana

Prevoditelj: Stanko Rukelj, stanko.rukelj@vz.htnet.hr, http://free-vz.htnet.hr/Stanko/