Kurso de Esperanto - Dịch vụ Phụ đạo
Kurso de Esperanto


Dịch vụ Phụ đạo

Kurso de Esperanto là một giáo trình tự học, học viên có thể sử dụng như một tài liệu hỗ trợ chính. Để hỗ trợ học viên, dịch vụ phụ đạo là điều mong muốn. Hội Quốc tế ngữ Việt Nam sẽ tổ chức dịch vụ này vào thời gian thích hợp. Trước mắt, nếu cần thông tin gì, xin gửi mail cho Trưởng ban Đào tạo của Hội QTN VN: Ông Nguyễn Xuân Thu, e mail: autuno32@yahoo.com

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Tác giả giữ bản quyền

Người dịch phần phụ lục: Nguyễn Xuân Thu - autuno32@yahoo.com