Kurso de Esperanto - Tải xuống miễn phí
Kurso de Esperanto


Tải xuống miễn phí

Kurso de Esperanto - v. 4.1.2 (februaro/2013) - Windows

Windows

Listo de Modifoj / Changelog / Lista de modificações

Kurso de Esperanto - v. 4.1.2 (februaro/2013) - Mac OsX

MacOsX

Listo de Modifoj / Changelog / Lista de modificações

Kurso de Esperanto - v. 4.1.2 (februaro/2013) - Linux

Linux
Chạy Kurso trên Linux như thế nào: Tải xuống một trong các tệp ở trên (tùy theo phiên bản Linux của bạn) và unzip nó vào một danh mục. Háy đi tới danh mục đó và chạy tập lệnh "kurso4.sh".

Listo de Modifoj / Changelog / Lista de modificações

© 2001-2015 Kurso de Esperanto - Tác giả giữ bản quyền

Người dịch phần phụ lục: Nguyễn Xuân Thu - autuno32@yahoo.com